Współfinansowanie przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa W-M na lata 2014-2020

BLOK III. RÓŻNORODNOŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH POWIATU ELBLĄSKIEGO, ICH OCHRONA I TURYSTYCZNE WYKORZYSTANIE – zajęcia geograficzne

- poszerzenie wiedzy niezbędnej do zrozumienia zjawisk i procesów zachodzących w środowisku,
pow. elbl, z uwzględnieniem wód powierzchn, ich ochroną oraz wykorzystaniem w turystyce. –1gr. x 8 os.
z kl.I/2h/tydz/X18–VI19/60h;
– kadry: 2 osoby(1 n-l geografii, 1 n-l informatyki);
– zaplanowano: 2 wyjazdy na uczelnie wyż na temat wód pow. Elbl.; wyjazd na zajęcia w stacji meteorologicznej, 3 zaj
terenowe (w rezerwacie przyrody, parku krajobr), rejs statkiem przez pochylnie Kanału Elbl. w celu opisu Krainy Kanału
Elbl,
- efekt: powstaną 4 prezentacje mult. i plansze dyd. wykonane w programie komp, prezentujące 1 akwen wodny jako obszar
turystycznego wykorzystania.
STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU
www.powiat.elbląg.pl
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
www.efs.gov.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU www.zspaslek.edu.pl