Współfinansowanie przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa W-M na lata 2014-2020

BLOK III. ŚWIADOMY RODZIC / OPIEKUN

Wsparcie rodziców/opiekunów w kariery zawodowe ich dzieci, spotkania z doradcą zaw. podczas zebrań ogólnych (3 zebrania*2h)
i konsultacje indywidualne (22 rodziców po 2h/os).
ZASADY ORGANIZACJI: Podczas zajęć stosowane będą: metody aktywizujące, zasada równości szans, płci i niedyskryminacji
- niestereotypowe pomoce i wizerunki, język wrażliwy na płeć, będą łamane stereotypy płci
w obszarze edukacji, pomoce i pomieszczenia dostosowane do potrzeb ON (np. infrastruktura, materiały dla osób
niedowidzących, niedosłyszących i in., które zostaną zdiagnozowane na etapie rekrutacji).W trakcie spotkań będą
podejmowane tematy dotyczące nierówności płci na rynku pracy (np. zjawisko segregacji pionowej i poziomej, szklanego
sufitu, itp.), praw i obowiązków pracowników, diagnozowane bariery zniechęcające osoby ON. Koordynator zapozna
uczniów i n-li oraz kadrę projektową z problematyką: równości szans KiM, niedyskryminacji, niedostępności.
Prezentacja na auli ZS – X.2018. Spotkania z doradcą będą miały formę indywidualnych spotkań, w godzinach
dostosowanych dla uczniów ich planu zajęć i godzin odjazdów. Rezultaty projektu przyczynią się do zmniejszenia
barier równościowych wśród K i ON, do wzrostu poziomu samooceny, pewności siebie, zniweluje stereotyp postrzegania kariery zaw. przez K i ON.
ODP: koordynator

STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU
www.powiat.elbląg.pl
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
www.efs.gov.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU www.zspaslek.edu.pl