Współfinansowanie przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa W-M na lata 2014-2020

BLOK I. TIK W PRAKTYCE SZKOLNEJ

- szkolenie nauczycieli pt. Wykorzystanie nowoczesnej technologii do prowadzenia zajęć. Zakres treści:
• innowacyjne metody pracy z zastosowaniem nowoczesnej technologii,
• poznanie zasobów multimedialnych, bezpłatnych aplikacji i programów,
• tworzenie pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem ICT
• tworzenie scenariuszy zajęć w oparciu o nowoczesną technologię
– I grupa: 12 n-li, w tym 10K+2M, X 2018–II2019,
– II grupa: 13 n-li, w tym 11K+2M, II2019 –VI19.

BLOK II. INNOWACYJNE NAUCZANIE

– cel: zdobycie umiejętności nauczycieli w zakresie nowoczesnych metod i form pracy z uczniem
a) Wykład: Kształtowanie kompetencji kluczowych na przedmiotach mat-przyrodniczych, językowych, ICT- dwa wykłady
po 4 godz.
b) Szkolenie: Kształtowanie kompetencji kluczowych - metody aktywizujące, sposoby organizowania zajęć w pracy
zespołowej, eksperyment w nauczaniu- warsztaty 8 godz.
c) Wyjazd edukacyjny – innowacyjna forma pracy z uczniami . Realizacja treści z podstawy programowej, doradztwo
zawodowe, poznane osobliwości Parku Krajobrazowego Wzgórz
Dylewskich - zapewniony transport, wyżywienie, materiały i zaświadczenia)
Grupa: 25 nauczycieli, w tym 21K i 4M, X19–VI20

BLOK III. STUDIA PODYPLOMOWE

- studia są niezbędne dla nauczycieli, którzy uczą przedmiotów ogólnokształcących, ale nie posiadają fachowego
wykształcenia informatycznego.
- 8 nauczycieli, w tym 5K i 3M, X2018 – II 2020
a) Grafika komputerowa i multimedia - 2 semestry, 4 n-li (2K+2M)
Nauczyciele zapoznają się z narzędziami i metodami komputerowej obróbki grafiki 2D oraz 3D, nabywając umiejętności
niezbędne do opracowywania grafiki, a także tworzenia multimedialnych i interaktywnych prezentacji komputerowych.
Będą wykorzystywali zdobytą wiedzę nauczając informatykę i przedmioty matematyczno-przyr.
b) Informatyka dla nauczycieli - 3 semestry, 4 n-li (3K+M))
Celem studiów jest zapoznanie n-li z obszarami współczesnej informatyki uwzględnionymi w podstawach programowych
kształcenia ogólnego oraz przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotów informatycznych N-le nauczą się
efektywnie wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy zawodowej.
- nauczyciele otrzymają zwrot kosztów wpisowego, delegacji (wyżyw, przejazdu, nocleg), materiałów szkoleniowych.
Koszt jest niezbędny w celu eliminowania barier dostępu (materialnych - wysokie koszty studiów).
STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU
www.powiat.elbląg.pl
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
www.efs.gov.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU www.zspaslek.edu.pl