Współfinansowanie przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa W-M na lata 2014-2020

I. ŚWIADOMY WYBÓR – doradztwo zawodowe

BLOK 1: MOJE ATUTY

a) indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
b) kreatywny rozwój umiejętności miękkich- 2 dniowe warsztaty wyjazdowe
c) zadbaj o swój wizerunek-zajęcia z przedsiębiorczości
Blok 2- SZUKAM PRACY a) spotkania z przedstawicielami PUP i lokalnych zakładów pracy
b) wyjazdy edukacyjno-zawodowe
c) świadomy rodzic/opiekun

II. CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE – metoda projektowa

1. PASŁĘK – nasza mała ojczyzna
a. Gra miejska
b. Mniejszości narodowe w Pasłęku
c. Atrakcje turystyczne Pasłęka
d. Życie społeczne i kulturalne Pasłęka
2. Praktyczne zastosowanie j. obcych w turystyce i na rynku pracy pow. elbląskiego
a. Język obcy w turystyce
b. J. obcy na rynku pracy
c. Różnorodność wód powierzchniowych pow. elbl., ich ochrona i turystyczne wykorzystanie
d. Bioróżnorodność i jej ochrona na terenie powiatu elbląskiego
e. Badania fizykochemiczne wód powiatu elbląskiego

III. KROK NAPRZÓDv

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawczev
2. Zajęcia rozwijające.

IV. NAUCZYCIEL-INNOWATOR

1. Tik w praktyce szkolnej.
2. Innowacyjne nauczanie.
3. Studia podyplomowe
Szeroki zakres wsparcia ma na celu podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów, na kształtowanie umiejętności
praktycznych z wykorzystaniem środowiska przyrodniczego i otoczenia oraz na innowacyjne metody nauczania
(metoda projektowa).
STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU
www.powiat.elbląg.pl
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
www.efs.gov.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU www.zspaslek.edu.pl