Współfinansowanie przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa W-M na lata 2014-2020

BLOK IV. BIORÓŻNORODNOŚĆ I JEJ OCHRONA NA TERENIE POWIATU ELBLĄSKIEGO – zajęcia biologiczne

- cel: poznanie flory i fauny oraz form ochrony przyrody na terenie pow. elbl. Zadaniem uczniów będzie obserwacja,
oznaczanie gatunków roślin i zwierząt na terenie powiatu oraz poznanie form ochrony obszarowej, indywidualnej
i gatunkowej.
–1gr. x8 os. z kl.I/2h/tydz/X19–VI20/60h;
– kadry: 1 n-l biologii;
– zaplanowano: 3 wyjazdy na uczelnie wyż (wykład o bioróżnorodności, zajęcia labor-terenowe o roślinach, ćwiczenia),
3 zajęcia terenowe (Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Jezioro Druzno, Bażantarnia w Elblągu)
- efekt: wydanie fotoalbumu prezentującego bioróżnorodność i jej ochronę na terenie powiatu elbl (15 sztuk).
STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU
www.powiat.elbląg.pl
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
www.efs.gov.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU www.zspaslek.edu.pl