Współfinansowanie przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa W-M na lata 2014-2020

BLOK V. BADANIA FIZYKOCHEMICZNE WÓD POWIATU ELBĄSKIEGO – zajęcia chemiczne

- zapoznanie się ze sposobem pobierania próbek wody i zasadami wykonywania laboratoryjnych badań
fizykochemicznych wód, własnoręczne pobranie próbek oraz ich zbadanie fizykochemiczne.
– 1gr.*8os z kl. II i III/2h/X19–VI20/60h;
– kadry: 2 os/2 n-li chemii;
– zaplanowano: 4 wyjazdy na uczelnie wyż(2 wykłady, 2 zajęcia laborat), 2 wyjazdy na zaj. terenowe
(Oczyszczalnia ścieków w Pasłęku-pieszo, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska/Sanepid w Elblągu);
- efekt: prezentacja multimedialna podsumowująca pracę uczniów w laboratorium szk. oraz podczas warsztatów
i wykładów wyj. pt. "Czystość wód pow. elb. w aspekcie przeprowadzonych badań".
Zakupione zostaną środki trwałe, pomoce dyd w celu rozszerzenia dostępności nowoczesnych technologii na
zaj. projektowych i realizacji zadań.

STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU
www.powiat.elbląg.pl
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
www.efs.gov.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU www.zspaslek.edu.pl